Hướng dẫn cài đặt khi gặp thông báo yêu cầu khởi động lại máy tính

7369

Sau khi tải bộ cài Dự toán F1 và chạy mà gặp thông báo “Please reboot your computer and try again” thì chúng ta khởi động lại máy tính rồi thực hiện cài đặt lại Dự toán F1: