Lỗi không cập nhật được phần mềm dự toán F1

6359

Khi cập nhật phần mềm bạn có thể gặp lỗi này:

Cách xử lý như sau:

1. vào Run gõ gpedit.msc
2. vào mục: Local Computer Policy -> User Configuration -> Administrative Templates -> System
3. tìm các dòng sau và chọn giá trị là “Disable
Do not run specified Windows applications” -> Disable
Run only the allowed Windows applications” -> Disable

Sau đó bạn có thể mở phần mềm lên và cập nhật bình thường.