Đơn giá Hồ Chí Minh 2019: Quyết định số 2528/QĐ-UBND

Ngày 14/6/2019, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 2528/QĐ-UBND về việc...

Đơn giá Bình Phước 2019: Quyết định số 34/QĐ-SXD

Ngày 07/01/2019, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 34/QĐ-SXD về Công bố đơn giá xây dựng công trình...

Đơn giá Hưng Yên 2019: Quyết định số 1045 và 1046/QĐ-UBND

Ngày 06/05/2019, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 1045/QĐ-UBND và 1046/QĐ-UBND về việc Công bố bộ đơn...

Đơn giá Hà Tĩnh 2019: Quyết định số 36/QĐ-SXD ngày 04/04/2019

Ngày 04/04/2019, Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 36/QĐ-SXD về...

Đơn giá Bình Thuận 2018: Quyết định số 2469/QĐ-UBND

Ngày 21/9/2018, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 2469/QĐ-UBND về Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa...

Đơn giá Bình Định 2018: Quyết định số 5441/UBND-KT, 5442/UBND-KT và 5443/UBND-KT

Ngày 10/9/2018, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 5441/UBND-KT, 5442/UBND-KT và 5443/UBND-KT về Công bố đơn giá xây dựng công...

Đơn giá Bắc Ninh 2018: Quyết định số 1492/QĐ-UBND và 1493/QĐ-UBND

Ngày 30/8/2018, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 1492/QĐ-UBND và 1493/QĐ-UBND về Công bố đơn giá xây dựng công trình...

Đơn giá Sơn La 2018: Quyết định số 1997/QĐ-UBND (phần khảo sát)

Ngày 16/8/2018, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 1997/QĐ-UBND về việc Công bố Đơn giá xây dựng công trình -...

Đơn giá Hồ Chí Minh 2018: Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 11/07/2018

Ngày 11/07/2018, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 2891/QĐ-UBND về Công bố đơn giá xây dựng sửa đổi...

Đơn giá Hà Nam 2018: Quyết định số 1219/QĐ-UBND (phần khảo sát)

Ngày 12/7/2018, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 1219/QĐ-UBND về việc Công bố Đơn giá xây dựng công trình -...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI