Đơn giá Lâm Đồng: quyết định 22/2023/QĐ-UBND ngày 08/03/2023 và 1614/QĐ-UBND ngày 18/08/2023.

Ngày 08/03/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành định mức dự toán cho các công tác dịch vụ công ích...

Đơn giá Hưng Yên 2023: quyết định số 1905/QĐ-UBND ngày 13/09/2023.

Văn Miếu Xích Đằng (thành phố Hưng Yên) Ngày 13/09/2023, UBND tỉnh Hưng Yên đã công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên...

Thông tư 36/2022/TT-BCT: ban hành Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt...

Ngày 22/12/2022, Bộ Công thương ban hành Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm...

Đơn giá Đắk Lắk 2023: quyết định 03/2023/QĐ-UBND ngày 16/01/2023.

Ngày 16/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk...

Đơn giá Hà Nội 2023: quyết định 377/QĐ-UBND, 378/QĐ-UBND, 380/QĐ-UBND, 381/QĐ-UBND ngày 16/01/2023.

Ngày 16/01/2023, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã công bố các bộ Đơn giá xây dựng công trình thành phố Hà...

Đơn giá Đà Nẵng 2023: quyết định 35/QĐ-UBND ngày 09/01/2023.

Ngày 09/01/2023, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã công bố các bộ đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn...

Đơn giá Yên Bái 2022: quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 28/06/2022.

Ngày 28/06/2022, UBND tỉnh Yên Bái đã công bố các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Yên Bái theo...

Đơn giá Bến Tre 2022: quyết định số 2906/QĐ-UBND ngày 20/12/2022.

Ngày 20/12/2022, UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bến Tre theo quyết định...

Đơn giá DVCI Cà Mau 2022: quyết định 2856/QĐ-UBND ngày 30/11/2022.

Ngày 30/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã công bố các bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa...

Đơn giá Nghệ An 2022: quyết định 3925/QĐ-UBND ngày 12/12/2022.

Ngày 12/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nghệ An theo quyết...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI