Đơn giá Cần Thơ 2021: quyết định 3513/QĐ-UBND ngày 24/11/2021.

Ngày 24/11/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành...

Thông tư 12/2021/TT-BXD – Ban hành định mức Xây dựng ngày 31/8/2021

Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng. Định mức xây dựng quy định tại Thông...

Đơn giá Cần Thơ 2021: quyết định 1821/QĐ-UBND ngày 17/8/2021.

Ngày 17/8/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành...

Đơn giá Hà Nam 2020: quyết định số 1097/QĐ-UBND ngày 30/06/2021.

Ngày 30/06/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Nam - Phần Khảo...

Đơn giá Cao Bằng 2021: quyết định 914/QĐ-UBND ngày 01/06/2021

Ngày 01/06/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cao...

Đơn giá Bình Thuận 2021: quyết định 869/QĐ-UBND ngày 09/04/2021

Ngày 09/04/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình...

Đơn giá Đắk Lắk 2021: quyết định 09/2021/QĐ-UBND ngày 09/04/2021

Ngày 09/04/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk...

Đơn giá Tây Ninh 2020: quyết định 3072/QĐ-UBND ngày 17/12/2020

Ngày 17/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây...

HDSD Hà Giang: 2625/QĐ-UBND – định mức vật liệu sản xuất bê tông, vữa...

Ngày 31/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã ban hành định mức vật liệu xây dựng đặc thù để sản xuất bê...

Đơn giá Đắk Nông 2021: quyết định 116/QĐ-UBND ngày 22/01/2021

Ngày 22/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã công bố Bộ đơn giá xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Đắk...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI