Đơn giá Thái Bình 2022: quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 20/07/2022

Ngày 20/07/2022, UBND tỉnh Thái Bình đã công bố bộ đơn giá xây dựng công trình - phần Xây dựng; phần Lắp đặt hệ...

Đơn giá Dịch vụ Công ích Hải Phòng 2022: quyết định 705 – 707...

Ngày 07/03/2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã công bố bộ Đơn giá Dịch vụ Công ích đô thị trên địa...

Đơn giá Hải Phòng 2022: quyết định 2595/QĐ-UBND ngày 10/08/2022.

Ngày 10/08/2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành...

Đơn giá Cần Thơ 2021: quyết định 3513/QĐ-UBND ngày 24/11/2021.

Ngày 24/11/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành...

Thông tư 12/2021/TT-BXD – Ban hành định mức Xây dựng ngày 31/8/2021

Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng. Định mức xây dựng quy định tại Thông...

Đơn giá Cần Thơ 2021: quyết định 1821/QĐ-UBND ngày 17/8/2021.

Ngày 17/8/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành...

Đơn giá Hà Nam 2020: quyết định số 1097/QĐ-UBND ngày 30/06/2021.

Ngày 30/06/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Nam - Phần Khảo...

Đơn giá Cao Bằng 2021: quyết định 914/QĐ-UBND ngày 01/06/2021

Ngày 01/06/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cao...

Đơn giá Bình Thuận 2021: quyết định 869/QĐ-UBND ngày 09/04/2021

Ngày 09/04/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình...

Đơn giá Đắk Lắk 2021: quyết định 09/2021/QĐ-UBND ngày 09/04/2021

Ngày 09/04/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI