Đơn giá Tây Ninh 2020: quyết định 3072/QĐ-UBND ngày 17/12/2020

Ngày 17/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây...

HDSD Hà Giang: 2625/QĐ-UBND – định mức vật liệu sản xuất bê tông, vữa...

Ngày 31/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã ban hành định mức vật liệu xây dựng đặc thù để sản xuất bê...

Đơn giá Đắk Nông 2021: quyết định 116/QĐ-UBND ngày 22/01/2021

Ngày 22/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã công bố Bộ đơn giá xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Đắk...

Đơn giá Lạng Sơn 2021: quyết định 596/QĐ-UBND ngày 10/03/2021

Ngày 10/03/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã công bố bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn...

Đơn giá Lào Cai 2021: quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 29/01/2021

Ngày 29/01/2021, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo quyết...

Đơn giá Đồng Nai 2021: quyết định 03, 04, 05, 06, 07/2021/QĐ-UBND ngày 18/01/2021

Ngày 18/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng...

Đơn giá Lạng Sơn 2021: quyết định 353/QĐ-UBND ngày 21/01/2021

Ngày 21/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lạng...

Đơn giá Điện Biên 2020: phần dịch vụ công ích số 1999/QĐ-SXD và phần...

Ngày 31/12/2020, Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên đã công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình và Đơn giá dịch vụ công...

Đơn giá Hà Nam 2020: quyết định số 2622/QĐ-UBND ngày 22/12/2020.

Ngày 22/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn...

Đơn giá Thanh Hóa 2021: quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 27/01/2021

Ngày 27/01/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa đã công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo quyết...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI