Nghệ An – Giá vật liệu tháng 5 năm 2023

Ngày 05/06/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nghệ An ban hành Công bố số 1825/LS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Đồng Nai – Giá vật liệu tháng 5 năm 2023

Ngày 06/06/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai ban hành Công bố số 1960/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật...

Bình Thuận – Giá vật liệu tháng 5 năm 2023

Ngày 06/06/2023, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Công bố số 1426/TB-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu chủ...

Bắc Ninh – Giá vật liệu tháng 5 năm 2023

Ngày 06/06/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Ninh ban hành Công bố số 5/2023/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Hà Nam – Giá vật liệu tháng 4 và 5 năm 2023

Ngày 02/06/2023, Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam ban hành Công bố số 1346/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Hà Nội – Giá vật liệu tháng 5 năm 2023

Ngày 29/05/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính Thành phố Hà Nội ban hành Công bố số 02.02/2023/CBGVL-SXD. Về việc công bố giá...

Hà Tĩnh – Giá vật liệu tháng 4 và 5 năm 2023

Ngày 05/06/2023, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành Công bố số 1442/SXD-QLHĐXD về việc Công bố giá vật...

Hồ Chí Minh – Giá vật liệu tháng 5 năm 2023

Ngày 31/05/2023, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 7720/TB-SXD-VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu...

Khánh Hòa – Giá vật liệu tháng 5 năm 2023

Ngày 05/06/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Khánh Hòa ban hành Công bố số 1710/CBGVL-SXD. Về việc công bố giá vật...

Điện Biên – Giá vật liệu tháng 5 năm 2023

Ngày 31/05/2023, Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành Công bố số 986/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI