An Giang – Giá vật liệu tháng 2 năm 2021

Ngày 22/02/2021, Sở Xây dựng tỉnh An Giang ban hành Thông báo số 475/TB-SXD. Về việc thông báo giá vật liệu xây dựng và...

Kiên Giang – Giá vật liệu tháng 1 năm 2021

Ngày 05/02/2021, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Công bố số 210/CB-SXD. Về việc công bố đơn giá vật liệu xây dựng...

Bến Tre – Giá vật liệu tháng 1 năm 2021

Ngày 04/02/2021, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành Công bố số 372/TB-STC-SXD. Về việc công bố giá vật...

Bắc Ninh – Giá vật liệu tháng 1 năm 2021

Ngày 05/02/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Ninh ban hành Công bố số 1/2021/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Lào Cai – Giá vật liệu quý 1 năm 2021

Ngày 08/02/2021, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành Công bố số 47/CB-SGTVTSXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Thái Bình – Giá vật liệu tháng 1 năm 2021

Ngày 09/02/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Bình ban hành Công bố số 02/CB-SXD-STC. Về việc công bố giá vật...

Đồng Tháp – Giá vật liệu tháng 1 năm 2021

Ngày 09/02/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Tháp ban hành Công bố số 218/SXD-CBG. Về việc công bố giá vật...

Đơn giá Lào Cai 2021: quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 29/01/2021

Ngày 29/01/2021, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo quyết...

Hà Giang – Giá vật liệu quý 4 năm 2020

Ngày 01/02/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hà Giang ban hành Công bố số 01/CB-LS. Về việc công bố mức giá...

Quảng Trị – Giá vật liệu tháng 12 năm 2020

Ngày 15/01/2021, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Quảng Trị ban hành Công bố số 75/CB-SXD-STC. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI