Cao Bằng – Cước vận chuyển theo QĐ 07/2021/QĐ-UBND ngày 15/04/2021

Ngày 15/04/2021, UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quyết định số QĐ 07/2021/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về giá cước vận tải...

Kiên Giang – Giá vật liệu tháng 4 năm 2021

Ngày 22/04/2021, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Công bố số 712/CB-SXD. Về việc công bố đơn giá vật liệu xây dựng...

Quảng Ngãi – Giá vật liệu tháng 4 năm 2021

Ngày 05/05/2021, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công bố số 798/SXD-KT&VL. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng...

Phú Yên – Giá vật liệu tháng 4 năm 2021

Ngày 05/05/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số 60/TBLS/XD-TC. Về việc ban hành Công bố...

Khánh Hòa – Giá vật liệu quý 1 năm 2021

Ngày 29/03/2021, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Khánh Hòa ban hành Công bố số 856/CBGVL-LS. Về việc công bố giá vật...

Trà Vinh – Giá vật liệu tháng 4 năm 2021

Ngày 29/04/2021, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh ban hành Công bố số 04/TB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Hải Dương – Giá vật liệu tháng 4 năm 2021

Ngày 29/04/2021, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hải Dương ban hành Công bố số 04/2021/STC-SXD. Về việc công bố giá vật...

Lai Châu – Giá vật liệu tháng 4 năm 2021

Ngày 04/05/2021, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu ban hành Công bố số 524/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

An Giang – Giá vật liệu tháng 4 năm 2021

Ngày 19/04/2021, Sở Xây dựng tỉnh An Giang ban hành Thông báo số 1100/TB-SXD. Về việc thông báo giá vật liệu xây dựng và...

Cà Mau – Giá vật liệu tháng 3 năm 2021

Ngày 28/04/2021, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Công bố số 03/LS TC-XD. Về việc công bố giá...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI