Quảng Bình – Giá vật liệu tháng 7 năm 2018

Ngày 27/07/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Bình ban hành Công bố số 2859/CBLN-XD-TC. Về việc công bố giá gốc...

Thái Nguyên – Giá vật liệu tháng 7 năm 2018

Ngày 31/7/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Nguyên ban hành Thông báo số 1708/TB-LS. Về việc thông báo giá VLXD...

Ninh Bình – giá vật liệu tháng 7 năm 2018

Ngày 01/8/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Ninh Bình ban hành Công bố số 1437/CB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Ninh Thuận – giá vật liệu quý 3 năm 2018

Ngày 10/7/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Ninh Thuận ban hành Công bố số 2052/SXD-KT&VLXD. Về việc Công bố giá vật...

Phú Yên – Giá vật liệu tháng 7 năm 2018

Ngày 06/8/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số 143/TBLS/XD-TC. Về việc ban hành Công bố...

Lào Cai – Giá vật liệu quý 3 năm 2018

Ngày 29/6/2018, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành Công bố số 144/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý...

Bắc Ninh – Giá vật liệu tháng 6 năm 2018

Ngày 02/7/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Ninh ban hành Công bố số 06/2018/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Đơn giá Hồ Chí Minh 2018: Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 11/07/2018

Ngày 11/07/2018, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 2891/QĐ-UBND về Công bố đơn giá xây dựng sửa đổi...

Đơn giá Hà Nam 2018: Quyết định số 1219/QĐ-UBND (phần khảo sát)

Ngày 12/7/2018, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 1219/QĐ-UBND về việc Công bố Đơn giá xây dựng công trình -...

Hải Dương – Giá vật liệu tháng 7 năm 2018

Ngày 25/07/2018, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hải Dương ban hành Công bố số 07/STC-SXD. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI