Đơn giá Bà Rịa – Vũng Tàu 2018: Quyết định số 1441, 1442, 1443,...

Ngày 04/06/2018, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 1441/QĐ-UBND, 1442/QĐ-UBND, 1443/QĐ-UBND, 1444/QĐ-UBND, 1445/QĐ-UBND và 1446/QĐ-UBND về việc...

Phú Yên – Giá vật liệu tháng 5 năm 2018

Ngày 05/06/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số 90/TBLS/XD-TC. Về việc ban hành Công bố...

Phú Thọ – Giá vật liệu tháng 6 năm 2018

Ngày 14/06/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Thọ ban hành Công bố số 888/CBLS-TC-XD. Về việc công bố giá vật...

Bắc Giang – Giá vật liệu tháng 5 năm 2018

Ngày 31/05/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Giang ban hành Công bố số 05/CBGVLXD-LS. Về việc công bố giá các...

Trà Vinh – Giá vật liệu tháng 5 năm 2018

Ngày 21/05/2018, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh ban hành Công bố số 05/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

Hậu Giang – Giá vật liệu tháng 5 năm 2018

Ngày 15/05/2018, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành Công bố số 540/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Quảng Bình – Giá vật liệu tháng 5 năm 2018

Ngày 30/05/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Bình ban hành Công bố số 1877/CBLN-XD-TC. Về việc công bố giá gốc...

Thái Nguyên – Giá vật liệu tháng 5 năm 2018

Ngày 31/05/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Nguyên ban hành Thông báo số 1025/TB-LS. Về việc thông báo giá VLXD...

Ninh Thuận – giá vật liệu quý 2 năm 2018

Ngày 11/04/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Ninh Thuận ban hành Công bố số 983/SXD-KT&VLXD. Về việc Công bố giá vật...

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 4 năm 2018

Ngày 09/05/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 561/CB-LS. Về việc Công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI