Thái Nguyên – Giá vật liệu tháng 4 năm 2024

Ngày 26/04/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Nguyên ban hành Thông báo số 1141/SXD-KT&VLXD. Về việc thông báo giá VLXD...

Tiền Giang – Giá vật liệu tháng 4 năm 2024

Ngày 04/05/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tiền Giang ban hành Công bố số 1358/QĐ-SXD. Về việc công bố giá vật...

Hòa Bình – Giá vật liệu tháng 4 năm 2024

Ngày 21/05/2024, Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình ban hành Công bố số 1389/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá vật vật liệu xây dựng...

Hà Nội – Giá vật liệu tháng 4 năm 2024

Ngày 09/05/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính Thành phố Hà Nội ban hành Công bố số 02.01/2024/CBGVL-SXD. Về việc công bố giá...

Hải Dương – Giá vật liệu tháng 4 năm 2024

Ngày 15/05/2024, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Hải Dương ban hành Công bố số 04/SXD-STC. Về việc công bố giá vật...

Tây Ninh – Giá vật liệu tháng 4 năm 2024

Ngày 10/05/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành Công bố số 1191/TB-SXD. Về việc công bố giá vật...

Thừa Thiên Huế – Giá vật liệu tháng 4 năm 2024

Ngày 10/05/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công bố số 1607/LSXD-TC. Về việc ban hành đơn...

Bắc Ninh – Giá vật liệu tháng 4 năm 2024

Ngày 10/05/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Ninh ban hành Công bố số 04/2024/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Đồng Nai – Giá vật liệu tháng 4 năm 2024

Ngày 08/05/2024, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Đồng Nai ban hành Công bố số 1859/SXD-QLXD. Về việc công bố giá vật...

Ninh Thuận – giá vật liệu tháng 4 năm 2024

Ngày 10/05/2024, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận ban hành Công bố số 1470/SXD-QLHDXD&HTKT. Về việc Công bố giá vật liệu xây dựng tháng...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI