Đơn giá công ích Bắc Kạn 2017: 03/QĐ-UBND ngày 05/01/2017

Ngày 05/01/2017 UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo...

Định mức 1354/QĐ-BXD – phần khảo sát xây dựng

Ngày 28/12/2016 Bộ Xây dựng ban hành quyết định số 1354/QĐ-BXD  về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình –...

Đơn giá Ninh Thuận 2018: Quyết định số 09, 10, 13, 14/2018/QĐ-UBND

Ngày 23/01/2018, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND và 10/2018/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá phần xây...

Đơn giá Bắc Ninh 2018: Quyết định số 1492/QĐ-UBND và 1493/QĐ-UBND

Ngày 30/8/2018, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 1492/QĐ-UBND và 1493/QĐ-UBND về Công bố đơn giá xây dựng công trình...

Đơn giá Nghệ An 2017: 5812/QĐ-UBND, 5815/QĐ-UBND, 5816/QĐ-UBND

Ngày 01/12/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã công bố bộ đơn giá xây dựng công trình gồm các quyết định: Quyết...

Đơn giá Tây Ninh 2017: Quyết định số 3232/QĐ-UBND (phần khảo sát)

Ngày 28/12/2017, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 3232/QĐ-UBND về việc Công bố bộ Đơn giá dự toán xây dựng...

Đơn giá Hà Nam 2018: Quyết định số 1219/QĐ-UBND (phần khảo sát)

Ngày 12/7/2018, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 1219/QĐ-UBND về việc Công bố Đơn giá xây dựng công trình -...

Đơn giá Thanh Hóa 2017: 246/QĐ-UBND, 247/QĐ-UBND, 248/QĐ-UBND, 249/QĐ-UBND

Ngày 20/01/2017 UBND tỉnh Thanh Hóa đã công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thanh Hóa 2017 gồm các phần: Phần Xây...

Đơn giá Lào Cai 2017: phần khảo sát 2918/QĐ-UBND, sửa chữa 3425/QĐ-UBND, thí nghiệm...

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình mới 2017 gồm các quyết định: Quyết định...

Đơn giá Điện Biên theo quyết định 130/QĐ-SXD, 131/QĐ-SXD ngày 16/02/2017

Ngày 16/02/2017 Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên đã công bố bộ đơn giá XDCT và Đơn giá dịch vụ công ích đô thị...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI