Đơn giá Đắk Lắk 2018: Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND (phần khảo sát)

Ngày 19/01/2018, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND về việc Công bố Đơn giá xây dựng công trình -...

Đơn giá Cà Mau 2016: quyết định số 55/QĐ-SXD ngày 01/04/2016

Ngày 01/1/2016, Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau đã công bố Quyết định số 55/QĐ-SXD về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng...

Đơn giá Phú Thọ 2018: Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 25/07/2018

Ngày 25/07/2018, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 1774/QĐ-UBND về việc Công bố đơn giá sửa đổi, bổ sung Bộ...

Đơn giá sửa chữa Bắc Giang 2016: Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 25/10/2016

Ngày 25/10/2016, UBND tỉnh đã có Quyết định số 623/QĐ-UBND về việc Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Giang...

Đơn giá Lào Cai 2017: phần khảo sát 2918/QĐ-UBND, sửa chữa 3425/QĐ-UBND, thí nghiệm...

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình mới 2017 gồm các quyết định: Quyết định...

Đơn giá Bắc Giang 2017: Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 11/10/2017

Ngày 11/10/2017 UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 678/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh...

Đơn giá Hưng Yên 2016: 3206/QĐ-UBND, 3207/QĐ-UBND, 3209/QĐ-UBND, 3210/QĐ-UBND, 3211/QĐ-UBND

Ngày 29/12/2016, UBND tỉnh Hưng Yên đã công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hưng Yên 2016 gồm các phần: Phần...

Đơn giá Hưng Yên 2019: Quyết định số 1045 và 1046/QĐ-UBND

Ngày 06/05/2019, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 1045/QĐ-UBND và 1046/QĐ-UBND về việc Công bố bộ đơn...

Đơn giá Hải Phòng 2017: 3050/QĐ-UBND, 3051/QĐ-UBND, 3052/QĐ-UBND, 3053/QĐ-UBND

Ngày 10/11/2017 UBND thành phố Hải Phòng đã công bố tập đơn giá xây dựng công trình gồm các quyết định: Quyết định 3050/QĐ-UBND ngày...

Đơn giá Bình Thuận 2018: Quyết định số 2469/QĐ-UBND

Ngày 21/9/2018, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 2469/QĐ-UBND về Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI