Đơn giá công ích Sóc Trăng 2017: 1456/QĐ-UBND ngày 22/06/2017

Ngày 22/6/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã công bố Quyết định số 1456/QĐ-UBND về Công bố Đơn giá dịch vụ công...

Đơn giá Phú Thọ 2017 theo quyết định 3463/QĐ-UBND

Ngày 19/12/2017, UBND tỉnh Phú Thọ đã công bố Quyết định số 3463/QĐ-UBND về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình...

Đơn giá Tuyên Quang 2017: Quyết định số 455/QĐ-UBND

Ngày 15/12/2017 UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 455/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình...

Đơn giá Sơn La 2018: Quyết định số 1997/QĐ-UBND (phần khảo sát)

Ngày 16/8/2018, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 1997/QĐ-UBND về việc Công bố Đơn giá xây dựng công trình -...

Đơn giá Trà Vinh 2016: quyết định 2067/QĐ-UBND ngày 30/9/2016

Ngày 30 tháng 9 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành quyết định số 2067/QĐ-UBND về việc công bố bộ...

Đơn giá Thái Nguyên 2017: quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 26/05/2017

Ngày 26/05/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành quyết định số 1312/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng...

Đơn giá Bình Dương 2018: Quyết định số 541/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm...

Ngày 06/03/2018, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 541/QĐ-UBND về việc Công bố bộ đơn giá phần xây dựng công...

Đơn giá Bình Dương 2017: 2786/QĐ-UBND và 2787/QĐ-UBND

Ngày 12/10/2017 Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Bình Dương công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương gồm...

Đơn giá Bà Rịa – Vũng Tàu 2018: Quyết định số 1441, 1442, 1443,...

Ngày 04/06/2018, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 1441/QĐ-UBND, 1442/QĐ-UBND, 1443/QĐ-UBND, 1444/QĐ-UBND, 1445/QĐ-UBND và 1446/QĐ-UBND về việc...

Đơn giá Quảng Ngãi 2016: 533/QĐ-UBND, 534/QĐ-UBND, 535/QĐ-UBND, 544/QĐ-UBND

Ngày 20/10/2016 UBND tỉnh Quảng Ngãi đã công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ngãi gồm các phần: Phần Xây...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI