Đơn giá Nghệ An 2017: 5812/QĐ-UBND, 5815/QĐ-UBND, 5816/QĐ-UBND

Ngày 01/12/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã công bố bộ đơn giá xây dựng công trình gồm các quyết định: Quyết...

Đơn giá Kiên Giang 2018: Quyết định số 451, 452 và 453/QĐ-UBND

Ngày 01/03/2018, UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 451/QĐ-UBND, 452/QĐ-UBND và 453/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây...

Đơn giá Hải Phòng 2017: 3050/QĐ-UBND, 3051/QĐ-UBND, 3052/QĐ-UBND, 3053/QĐ-UBND

Ngày 10/11/2017 UBND thành phố Hải Phòng đã công bố tập đơn giá xây dựng công trình gồm các quyết định: Quyết định 3050/QĐ-UBND ngày...

Định mức 1264/QĐ-BXD – Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung)

Quyết định 1264/QĐ-BXD ngày 18/12/2017 của Bộ Xây dựng về việc Công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây...

Đơn giá Hồ Chí Minh 2018: Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 11/07/2018

Ngày 11/07/2018, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 2891/QĐ-UBND về Công bố đơn giá xây dựng sửa đổi...

Định mức 4970/QĐ-BCT – chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và trạm...

Ngày 21/12/2016 Bộ Công thương công bố Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm...

Định mức 1149/QĐ-BXD – Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng

Ngày 09/11/2017, Bộ Xây dựng ban hành quyết định số 1149/QĐ-BXD. Về việc công bố định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng...

Đơn giá Phú Thọ 2017 theo quyết định 3463/QĐ-UBND

Ngày 19/12/2017, UBND tỉnh Phú Thọ đã công bố Quyết định số 3463/QĐ-UBND về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình...

Đơn giá Đà Nẵng 2016: 9072/QĐ-UBND, 9073/QĐ-UBND, 9074/QĐ-UBND, 9075/QĐ-UBND

Ngày 29/12/2016 UBND thành phố Đà Nẵng công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng gồm...

Đơn giá Hải Phòng 2018: Quyết định số 980 và 981/QĐ-UBND

Ngày 07/05/2018, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 980/QĐ-UBND và 981/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI