Đơn giá Phú Yên 2016: 167/QĐ-SXD, 168/QĐ-SXD, 169/QĐ-SXD, 170/QĐ-SXD, 171/QĐ-SXD

4110
Ngày 01/11/2016, Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên ban hành các quyết định công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên gồm các quyết định sau:
  • Quyết định số 167/QĐ-SXD: Bảng giá ca máy và thiết bị thi công;
  • Quyết định số 168/QĐ-SXD: Đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng;
  • Quyết định số 169/QĐ-SXD: Đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt;
  • Quyết định số 170/QĐ-SXD: Đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa;
  • Quyết định số 171/QĐ-SXD: Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát.

Các quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, thay thế quyết định 50/QĐ-SXD ngày 24/5/2011 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!