Đơn giá Kiên Giang 2018: Quyết định số 451, 452 và 453/QĐ-UBND

Ngày 01/03/2018, UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 451/QĐ-UBND, 452/QĐ-UBND và 453/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây...

Đơn giá Tây Ninh 2017: Quyết định số 3232/QĐ-UBND (phần khảo sát)

Ngày 28/12/2017, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 3232/QĐ-UBND về việc Công bố bộ Đơn giá dự toán xây dựng...

Đơn giá Thái Nguyên 2017: Quyết định số 4127 và 4128/QĐ-UBND

Ngày 29/12/2017, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 4127/QĐ-UBND và 4128/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng...

Đơn giá Hà Giang 2018: Quyết định số 91/QĐ-UBND (phần khảo sát)

Ngày 09/01/2018, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định số 91/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá khảo sát xây dựng...

Đơn giá Ninh Thuận 2018: Quyết định số 09, 10, 13, 14/2018/QĐ-UBND

Ngày 23/01/2018, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND và 10/2018/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá phần xây...

Đơn giá Hòa Bình 2017: Quyết định số 1838/UBND-CNXD

Ngày 8/12/2017 UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 1838/UBND-CNXD về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình...

Đơn giá Tuyên Quang 2017: Quyết định số 455/QĐ-UBND

Ngày 15/12/2017 UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 455/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình...

Đơn giá Đắk Lắk 2018: Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND (phần khảo sát)

Ngày 19/01/2018, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND về việc Công bố Đơn giá xây dựng công trình -...

Đơn giá Phú Thọ 2017 theo quyết định 3463/QĐ-UBND

Ngày 19/12/2017, UBND tỉnh Phú Thọ đã công bố Quyết định số 3463/QĐ-UBND về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình...

Định mức 1264/QĐ-BXD – Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung)

Quyết định 1264/QĐ-BXD ngày 18/12/2017 của Bộ Xây dựng về việc Công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI