Đơn giá Cần Thơ 2021: quyết định 1821/QĐ-UBND ngày 17/8/2021.

5316
Bánh đúc mặn Cần Thơ

Ngày 17/8/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ theo quyết định số 1821/QĐ-UBND.

Bộ đơn giá gồm 05 phần:

– Đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình;

– Đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng;

– Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng công trình;

– Đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng;

– Đơn giá xây dựng công trình – Phần thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định  1821/QĐ-UBND cho cả bản thương mại và bản miễn phí:

Để sử dụng bộ đơn giá này, mọi người thực hiện theo trình tự các bước cơ bản như sau (cách thực hiện tương tự như với bộ đơn giá 94/2014/QĐ-SXD đã ban hành ngày 21/04/2014):

Trước khi tra mã công tác, mọi người sẽ chọn vùng trước:

B1: Tra mã hiệu công tác ở bảng công trình như thông thường, nhập khối lượng cho công tác

B2: Sang bảng vật liệu/nhấp chuột phải vào nền bảng/Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu

B3: Chọn thời điểm để lắp giá thông báo/chọn khu vực/lắp giá chi tiết

B4: Mỗi loại vật liệu chọn một giá (mỗi loại vật liệu được bôi cùng 1 khoảng màu, mỗi khoảng màu tích chọn 1)/đồng ý

B5: Bảng Vật liệu để mẫu mặc định: Chênh lệch theo giá thông báo

B6: Bảng Nhân công giữ nguyên, không có chênh lệch giá ở bảng này (vì đã chọn vùng ngay từ đầu), để mẫu mặc định: Bảng chuẩn

B7: Sang bảng Máy thi công/Bù giá ca máy

B8: Lắp giá nhiên liệu/năng lượng mới nhất, tích chọn “Không bù giá nhân công”/Áp bù giá

B9: Bảng Máy thi công để mẫu mặc định: Bảng chuẩn

B10: Bảng Công trình để mặc định: không tích chọn tính đơn giá trực tiếp

B11: Bảng Tổng hợp dự toán hạng mục để mẫu mặc định: 2. (Giá gốc + chênh lệch) x hệ số bù

Tham khảo thêm bài viết: cách bỏ hàm làm tròn ở các bảng tính để tổng tiền vật liệu, nhân công, máy thi công giữa các bảng khớp nhau tới hàng đồng.

Nếu bạn chưa cài phần mềm hãy bấm vào đây để cài đặt bản quyền miễn phí trong 90 ngày!