Ý nghĩa tích chọn: không sử dụng hàm làm tròn (ROUND)

7311

Trong phương pháp lập đơn giá trực tiếp, giá trị giữa các bảng luôn khớp nhau ở hàng nghìn đồng. Tuy nhiên, nếu yêu cầu đặt ra là các bảng khớp nhau tới hàng đồng thì chúng ta cần bỏ hàm làm tròn khỏi các bảng tính.

Ví dụ với 3 bảng đang để làm tròn thì giá trị vật liệu, nhân công, máy thi công giữa 3 bảng lệch nhau ở hàng trăm đồng:

Để khớp tuyệt đối tới hàng đồng thì ta thêm thao tác tích chọn “không sử dụng hàm làm tròn (ROUND)” ở bảng công trình:

Sau khi tích chọn “không sử dụng hàm làm tròn (ROUND)” thì thông báo hiện ra nhắc nhở: cần thêm 1 thao tác nhấn “Ctrl + f5” ở bảng “TH dự toán hạng mục”.

Nhấp nút “Đồng ý” thì một thông báo tiếp theo hiện ra:

(Trong trường hợp này ta đã tích chọn “Tính đơn giá trực tiếp cho VL, NC, M” nên không cần thao tác thêm, chỉ nhấp “Đồng ý”).

Đến bảng “TH dự toán hạng mục” để thực hiện nhấp tổ hợp: Ctrl + f5 => yes

Sau khi thực hiện bỏ hàm làm tròn thì giá trị ở cột D tại bảng “TH dự toán hạng mục” sẽ lẻ nhiều số sau dấu phẩy, ta để ô trỏ chuột ở vị trí ô bất kỳ thuộc cột D rồi nhấp trái chuột vào biểu tượng làm tròn (.00->.0)ở phía trên thanh công cụ:

Lúc này, giá trị các bảng đã khớp nhau đến hàng đồng:

Nếu bạn chưa cài phần mềm hãy bấm vào đây để cài đặt bản quyền miễn phí trong 90 ngày!