Thêm, sao chép, ẩn tên, gộp, ghép, di chuyển, xóa hạng mục trong Dự toán f1

9355

Các thao tác về hạng mục được tập hợp trong menu “chọn hạng mục”:

1. Thêm hạng mục mới: nhấp chọn menu Chọn hạng mục/Thêm hạng mục: điền tên hạng mục/lưu

2. Sao chép hạng mục (thêm 1 hạng mục mới với nội dung giữ nguyên như hạng mục đang chọn): nhấp chọn menu Chọn hạng mục/Sao chép hạng mục

3. Ẩn tên hạng mục: nhấp chọn menu Chọn hạng mục/Ẩn tên hạng mục

4. Gộp hạng mục: nhấp chọn menu Chọn hạng mục/Gộp hạng mục: dồn hạng mục lẻ vào thành 1 hạng mục tổng

5. Ghép hạng mục từ file công trình khác sang file công trình hiện tại:

Nhấp chọn menu Tệp tin/Ghép file công trình

Mở file cũ cần lấy dữ liệu để ghép vào file mới/Open

Chọn hạng mục ở file cũ để ghép vào file mới/Đồng ý

Thông báo ghép thành công

Lúc này, kết quả là file mới đã được ghép thêm các hạng mục của file cũ

6. Quản lý danh sách hạng mục:

Nhấp chọn menu Chọn hạng mục/Quản lý danh sách hạng mục

Hệ số (số lượng) hạng mục được hiển thị, tính toán bên bảng Tổng mức đầu tư

Bấm vào đây để được hướng dẫn các thao tác cơ bản trong Dự toán F1