Thông tư 12/2021/TT-BXD – Ban hành định mức Xây dựng ngày 31/8/2021

1993

Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng.

Định mức xây dựng quy định tại Thông tư này thay thế định mức xây dựng đã ban hành tại:

Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

Phụ lục số II ban hành kèm theo Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2021.

Tải pdf thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng

Ban hành kèm theo Thông tư này các định mức xây dựng sau:

1. Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình tại Phụ lục I;

2. Định mức dự toán xây dựng công trình tại Phụ lục II;

3. Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tại Phụ lục III;

4. Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ tại Phụ lục IV;

5. Định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tại Phụ lục V;

6. Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tại Phụ lục VI;

7. Định mức sử dụng vật liệu xây dựng tại Phụ lục VII;

8. Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng tại Phụ lục VIII.

Phần mềm Dự toán F1 đã cập nhật đầy đủ bộ định mức ban hành kèm theo thông tư 12/2021/TT-BXD để mọi người kịp thời sử dụng:

Tham khảo thêm:

Tính cước vận chuyển ô tô trên 60km trong thông tư 12/2021/TT-BXD

Hướng dẫn áp dụng định mức 12/2021/TT-BXD cho đơn giá địa phương

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!