Thông tư 11/2021/TT-BXD – hướng dẫn một số nội dung xác...

Thông tư 11/2021/TT-BXD ban hành ngày 31/08/2021 về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư...

Thông tư 13/2021/TT-BXD – Hướng dẫn phương pháp xác định các...

Thông tư 13/2021/TT-BXD ban hành ngày 31/08/2021 về việc hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo...

Thông tư 12/2021/TT-BXD – Ban hành định mức Xây dựng ngày...

Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng. Định mức xây dựng quy định tại Thông...

Thông tư 06/2021/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây...

Ngày 30/06/2021, Bộ Xây dựng ban hành thông tư số 06/2021/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp...

Hướng dẫn áp dụng thông tư 14/2017/TT-BXD

Ngày 28 tháng 12 năm 2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 14/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô...

Quyết định 79/QĐ-BXD: định mức chi phí quản lý dự án...

Ngày 15/02/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 79/QĐ-BXD về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI