Trang chủ Tags Bộ Xây dựng

Tag: Bộ Xây dựng

Hướng dẫn áp dụng định mức 12/2021/TT-BXD cho đơn giá địa phương

Ngày 31/08/2021, Bộ Xây dựng ban hành thông tư 12/2021/TT-BXD về việc ban hành định mức xây dựng mới. Phần mềm...

Thông tư 11/2021/TT-BXD – hướng dẫn một số nội dung xác định và quản...

Thông tư 11/2021/TT-BXD ban hành ngày 31/08/2021 về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư...

Thông tư 13/2021/TT-BXD – Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh...

Thông tư 13/2021/TT-BXD ban hành ngày 31/08/2021 về việc hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo...

Thông tư 12/2021/TT-BXD – Ban hành định mức Xây dựng ngày 31/8/2021

Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng. Định mức xây dựng quy định tại Thông...

Thông tư 06/2021/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng...

Ngày 30/06/2021, Bộ Xây dựng ban hành thông tư số 06/2021/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp...

Hướng dẫn áp dụng thông tư 14/2017/TT-BXD

Ngày 28 tháng 12 năm 2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 14/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô...

Định mức 1264/QĐ-BXD – Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung)

Quyết định 1264/QĐ-BXD ngày 18/12/2017 của Bộ Xây dựng về việc Công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây...

Định mức 1149/QĐ-BXD – Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng

Ngày 09/11/2017, Bộ Xây dựng ban hành quyết định số 1149/QĐ-BXD. Về việc công bố định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng...

Định mức 1169/QĐ-BXD – Phần thí nghiệm vật liệu

Ngày 14/11/2017 Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 1169/QĐ-BXD về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình –...

Định mức 235/QĐ-BXD – Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung)

Ngày 04/4/2017, Bộ Xây dựng ban hành quyết định 235/QĐ-BXD về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng (sửa...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI