Đơn giá Hà Tĩnh 2018: Quyết định số 59/QĐ-SXD ngày 20/07/2018

Ngày 20/07/2018, Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 59/QĐ-SXD về việc Công bố đơn giá sửa đổi, bổ...

Đơn giá Phú Thọ 2018: Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 25/07/2018

Ngày 25/07/2018, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 1774/QĐ-UBND về việc Công bố đơn giá sửa đổi, bổ sung Bộ...

Đơn giá Trà Vinh 2018: Quyết định số 1309, 1379, 1380, 1381 và 1382/QĐ-UBND...

Ngày 09/07/2018, UBND tỉnh Trà Vinh đã ban hành Quyết định số 1309/QĐ-UBND, 1379/QĐ-UBND, 1380/QĐ-UBND, 1381/QĐ-UBND và 1382/QĐ-UBND về việc Công bố đơn giá...

Đơn giá Phú Yên 2018: Quyết định số 130, 131 và 132/QĐ-SXD ngày 21/06/2018

Ngày 21/06/2018, Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định số 130/QĐ-SXD, 131/QĐ-SXD và 132/QĐ-SXD về việc Công bố đơn giá...

Đơn giá Bình Thuận 2018: Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 05/07/2018

Ngày 05/07/2018, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 1718/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình...

Đơn giá Hậu Giang 2018: Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm...

Ngày 28/05/2018, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Quyết định số 840/QĐ-UBND về việc Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình...

Đơn giá Bà Rịa – Vũng Tàu 2018: Quyết định số 1441, 1442, 1443,...

Ngày 04/06/2018, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 1441/QĐ-UBND, 1442/QĐ-UBND, 1443/QĐ-UBND, 1444/QĐ-UBND, 1445/QĐ-UBND và 1446/QĐ-UBND về việc...

Đơn giá Hải Phòng 2018: Quyết định số 980 và 981/QĐ-UBND

Ngày 07/05/2018, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 980/QĐ-UBND và 981/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây...

Đơn giá Lạng Sơn 2018: Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 27/4/2018

Ngày 27/04/2018, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 789/QĐ-UBND về việc Công bố bộ đơn giá phần xây dựng công...

Đơn giá Quảng Ngãi 2018: Quyết định số 277, 278 và 279/QĐ-UBND

Ngày 30/03/2018, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 277/QĐ-UBND, 278/QĐ-UBND và 279/QĐ-UBND về việc Công bố bộ đơn giá phần...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI