Tính giá dự toán trực tiếp và tính theo giá gốc + chênh lệch giá

7321

Trong việc tính đơn giá dự toán cho 63 tỉnh/thành phố và các bộ định mức chuyên ngành hiện nay ta quy về 2 phương pháp: tính giá trực tiếp và tính theo giá gốc + chênh lệch giá.

1.Tính giá trực tiếp:

Cách tính này sử dụng trong trường hợp địa phương chưa xây dựng bộ đơn giá hoàn chỉnh theo định mức mới mà công bố “giá vật liệu, nhân công, máy thi công” theo mỗi tháng/quý.

Ví dụ minh họa cho tỉnh Vĩnh Long: Cột thuyết minh mô tả ngắn gọn cách sử dụng cho thời điểm hiện tại, f1 sẽ lắp giá vật liệu của bộ đơn giá cũ gần đây nhất (1655/2006) vào bộ định mức mới TT 12/2021 để người dùng có thể tận dụng nếu cần, còn lại giá nhân công và giá máy thi công đang để trống (bằng 0).

Ở bảng công trình người dùng sẽ tra mã hiệu hoặc tìm tên công việc đều ở cột “Mã hiệu công tác”, rồi nhập khối lượng cho công tác. Lúc này có thể mới chỉ có đơn giá vật liệu cũ, còn đơn giá nhân công = 0, đơn giá máy = 0.

Sang bảng “Vật liệu” để lắp giá:

Sang bảng “Nhân công”, tính lương để có giá nhân công:

Tiếp theo, sang bảng “Máy thi công”, lắp giá ca máy theo công bố của SXD:

Do giá nhiên liệu hiện nay thay đổi mỗi chu kỳ 10 ngày nên sẽ là biến động giá lớn với công trình, sau khi lắp giá thông báo máy xong mọi người sẽ làm thêm “Bù giá ca máy”:

Tới lúc này thì ta đã có đủ giá cho các bảng vật liệu, nhân công, máy thi công rồi. Mọi người trở về bảng công trình và tích chọn “Tính đơn giá trực tiếp cho VL, NC, Máy” để giá được lắp trở về cho các công tác ở bảng công trình:

2.Tính theo giá gốc + chênh lệch giá:

Cách tính này sử dụng với địa phương đã xây dựng bộ đơn giá hoàn chỉnh theo định mức mới 12/2021 để làm giá gốc.

Ví dụ minh họa cho Hà Nội: ngày 16/01/2023 UBND TP. Hà Nội đã công bố bộ đơn giá XDCT theo các quyết định 377,378,380,381 sẽ có đủ đơn giá vật liệu, nhân công, máy thi công cho các công tác, ta coi là giá gốc.

Như vậy thì ở bảng công trình, ta không được tích chọn vào “Tính đơn giá trực tiếp cho VL, NC, Máy” nhé:

Sang bảng Vật liệu: ta vẫn lắp giá thông báo vật liệu theo công bố.

Sang bảng Nhân công: ta vẫn “Tính lương” để chọn giá nhân công được công bố theo Vùng/Khu vực.

Sang bảng Máy thi công: ta vẫn lắp giá thông báo máy theo công bố và bù giá ca máy.

Bảng “TH dự toán hạng mục” vẫn để mẫu mặc định số 2:

Như vậy là đã xong, bây giờ mọi người in các bảng mình cần thôi!