Bỏ hàm làm tròn (round) để tổng thành tiền ở các bảng khớp nhau 100%

7211

Với dự toán tính theo đơn giá trực tiếp (tính theo giá hiện tại, không dùng bù giá) cần tổng thành tiền ở các bảng “Công trình” = “Tổng hợp Vật liệu, Nhân công, Máy thi công” = “Tổng hợp dự toán hạng mục” = “Dự thầu” khớp nhau đến từng đồng.

Để khớp 100% số tiền của các bảng trên Dự toán F1 đã có tính năng bỏ hàm làm tròn (hàm round) ở tất cả các bảng.

Trong ví dụ sau, ở bảng Công trình không có công tác nào lệch giữa đơn giá và định mức nhưng kết quả ở bảng “Tổng hợp dự toán hạng mục” lại báo lệch 451.000 đồng => nguyên nhân do các số liệu đã được làm tròn và cách tính tổng tiền ở các bảng khác nhau sẽ dẫn đến lệch giá trị.

1. Ở bảng Công trình, tích chọn “Không sử dụng hàm làm tròn (ROUND)” rồi làm theo hướng dẫn.

2. Sau khi nhấn “Đồng ý” thì cửa sổ hướng dẫn thứ 2 hiện lên:

Có thể tự điều chỉnh việc làm tròn theo ý mình ngay trên thanh công cụ: chỉ cần để ở 1 ô bất kỳ thì khi thao tác sẽ có tác dụng cho cả cột:

3. Chọn cả bảng (Ctrl+A) rồi nhấn nút “Tính đơn giá từ định mức”:

Kết quả Tổng tiền vật liệu, nhân công, máy thi công ở bảng Công trình:

Kết quả Bảng Vật liệu:

Kết quả Bảng Nhân công:

Kết quả Bảng Máy thi công:

Kết quả Bảng TH dự toán hạng mục:

Bấm vào đây để được hướng dẫn các thao tác cơ bản trong Dự toán F1