Khi mở file Dự toán f1 cũ thì phần mềm chỉ hiện công trình mới (hiện ra file trắng)

7422

Nguyên nhân là do phần mềm diệt virus Avast hoặc AVG ngăn không cho mở file cũ nên phần mềm sẽ mặc định tạo công trình mới. Cách khắc phục như sau:

I. Với phần mềm Avast

B1: Nhấp vào biểu tượng phần mềm ở thanh taskbar
B2: Nhấp vào Menu
B3: Nhấp vào settings
B4: Chọn General/Blocked & Allowed apps
B5: Nếu trong List of blocked apps có “Du Toan F1” thì nhấp vào biểu tượng 3 dấu chấm như hình dưới/Remove
B6: Nhấp chọn “+ ALLOW APP” như hình trên/ALLOW APP
B7: Chọn theo đường dẫn ở dòng App name ở hình trên: C:\Program Files (x86)\DuToanF1\DuToanF1.exe
Hoàn tất

II. Với phần mềm AVG

B1: Nhấp vào biểu tượng phần mềm ở thanh taskbar

B2: Nhấp vào Menu
B3: Nhấp vào settings
B4: Chọn General/Blocked & Allowed apps
B5: Nếu trong List of blocked apps có “Du Toan F1” thì nhấp vào biểu tượng 3 dấu chấm như hình dưới/Remove
B6: Nhấp chọn “+ ALLOW APP”
B6: Nhấp chọn “SELECT APP PATH”
B7: Chọn theo đường dẫn C:\Program Files (x86)\DuToanF1\DuToanF1.exe
B8: Nhấp “ADD”
B9: Tiếp tục chọn theo đường dẫn C:\Program Files (x86)\DuToanF1\Updater.exe
B10: Nhấp “ADD”
B11: Kết quả lựa chọn thành công
B12: Đóng tất cả các cửa sổ phần mềm Avast hoặc AVG và mở lại Phần mềm Dự toán f1 để làm việc.

Bấm vào đây để được hướng dẫn các thao tác cơ bản trong Dự toán F1