Trang chủ Tags Phú Yên

Tag: Phú Yên

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Phú Yên: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Phú Yên – Giá vật liệu tháng 9 năm 2018

Ngày 02/10/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số 179/TBLS/XD-TC. Về việc ban hành Công bố...

Phú Yên – Giá vật liệu tháng 8 năm 2018

Ngày 04/9/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số 154/TBLS/XD-TC. Về việc ban hành Công bố...

Phú Yên – Giá vật liệu tháng 7 năm 2018

Ngày 06/8/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số 143/TBLS/XD-TC. Về việc ban hành Công bố...

Phú Yên – Hướng dẫn điều chỉnh dự toán dịch vụ công ích năm...

Ngày 26/06/2018, Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên ban hành Thông báo số 111/TB-SXD. Về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán dịch vụ...

Đơn giá Phú Yên 2018: Quyết định số 130, 131 và 132/QĐ-SXD ngày 21/06/2018

Ngày 21/06/2018, Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định số 130/QĐ-SXD, 131/QĐ-SXD và 132/QĐ-SXD về việc Công bố đơn giá...

Phú Yên – Giá vật liệu tháng 6 năm 2018

Ngày 02/07/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số 119/TBLS/XD-TC. Về việc ban hành Công bố...

Phú Yên – Giá vật liệu tháng 5 năm 2018

Ngày 05/06/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số 90/TBLS/XD-TC. Về việc ban hành Công bố...

Phú Yên – Hướng dẫn điều chỉnh dự toán năm 2018

Ngày 16/05/2018, Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên ban hành Thông báo số 76/TB-SXD. Về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng...

Phú Yên – Giá vật liệu tháng 3 năm 2018

Ngày 03/04/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số 46/TBLS/XD-TC. Về việc ban hành Công bố...

Phú Yên – Giá vật liệu tháng 2 năm 2018

Ngày 01/03/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số 27/TBLS/XD-TC. Về việc ban hành Công bố...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI