Hướng dẫn thực hiện thông tư số 09/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính

4437

Ngày 18 tháng 01 năm 2016, Bộ Tài chính ban hành thông tư số 09/2016/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

Bấm vào đây để tải văn bản gốc

Thông tư 09/2016/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 05/03/2016 và thay thế Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 và Thông tư số 04/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính.

Dự toán F1 đã kịp thời cập nhật Thông tư 09/2016/TT-BTC cho mọi người được sử dụng:

Bấm vào đây để được hướng dẫn các thao tác cơ bản trong Dự toán F1