Trang chủ Tags Thông tư

Tag: Thông tư

Thông tư 11/2021/TT-BXD – hướng dẫn một số nội dung xác định và quản...

Thông tư 11/2021/TT-BXD ban hành ngày 31/08/2021 về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư...

Thông tư 13/2021/TT-BXD – Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh...

Thông tư 13/2021/TT-BXD ban hành ngày 31/08/2021 về việc hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo...

Thông tư 06/2021/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng...

Ngày 30/06/2021, Bộ Xây dựng ban hành thông tư số 06/2021/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp...

Hướng dẫn áp dụng thông tư 14/2017/TT-BXD

Ngày 28 tháng 12 năm 2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 14/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô...

Thông tư 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính

Ngày 10 tháng 11 năm 2016, Bộ Tài chính ban hành thông tư số 210/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản...

Thông tư 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính

Ngày 10 tháng 11 năm 2016 Bộ Tài chính ban hành thông tư số 209/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản...

Thông tư 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính

Ngày 26 tháng 12 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 329/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều...

Hướng dẫn áp dụng thông tư 06/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Sau một thời gian dài mong đợi, đến nay Bộ Xây dựng đã ban hành thông tư 06/2016/TT-BXD để hướng dẫn áp dụng nghị...

Hướng dẫn áp dụng thông tư 05/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu...

Hướng dẫn thực hiện thông tư số 08/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính

Ngày 18 tháng 01 năm 2016 Bộ Tài chính ban hành thông tư số 08/2016/TT-BTC quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI