Để đảm bảo tính linh hoạt, Phần mềm Dự toán F1 cho phép người dùng chỉnh sửa biểu mẫu TH dự toán hạng mục. Những điều chỉnh này sẽ được đồng bộ sang bảng đơn giá chi tiết.