HDSD Tây Ninh: giá ca máy 3114/QĐ-UBND; giá nhân công 3115/QĐ-UBND.

4066
Ốc Xu hấp Núi Bà

Ngày 22/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định số 3114/QĐ-UBND về việc công bố Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình quý 3 và quý 4 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Cùng ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ra quyết định số 3115/QĐ-UBND về việc công bố Đơn giá nhân công xây dựng quý 3 và quý 4 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Phần mềm Dự toán f1 đã kịp thời cập nhật toàn bộ nội dung phụ lục ban hành kèm theo quyết định số 3114/QĐ-UBND3115/QĐ-UBND để người dùng thuận tiện trong quá trình lập và thẩm tra dự toán.

Tuy nhiên, do tính chất công bố theo hàng quý nên từ quý 3, 4/2021, Dự toán f1 sẽ cập nhật giá ca máy ở dạng lắp giá thông báo (tương tự như lắp giá thông báo vật liệu).

Trình tự các bước thực hiện như sau:

B1: Tra mã hiệu công tác ở bảng công trình như thông thường, nhập khối lượng cho công tác

B2: Sang bảng vật liệu/nhấp chuột phải vào nền bảng/Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu

B3: Chọn thời điểm để lắp giá thông báo (mặc định phần mềm để thời điểm mới nhất)/chọn khu vực/lắp giá chi tiết

B4: Mỗi loại vật liệu chọn một giá (mỗi loại vật liệu được bôi cùng 1 khoảng màu, mỗi khoảng màu tích chọn 1)/đồng ý

B5: Trở lại bảng Vật liệu/chọn mẫu: Bảng giá hiện tại

B6: Sang bảng Nhân công/Tính lương

B7: Chọn văn bản/chọn Vùng/đồng ý

B8: Áp giá hiện tại ở bảng Tính lương nhân công

B9: Trở lại bảng nhân công/chọn mẫu: Bảng giá hiện tại

B10: Sang bảng Máy thi công/nhấp chuột phải vào nền bảng/Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu

B11: Chọn Vùng/Lắp giá cao nhất (hiện chỉ có 1 giá nên chọn lắp giá trung bình = lắp giá cao nhất = giá thấp nhất)

B12: Trở lại bảng Máy thi công/chọn mẫu: Bảng giá hiện tại

B13: Trở lại bảng Công trình/Tích chọn:

“Tính đơn giá trực tiếp cho VL,NC,Máy”/Yes

B14: Xác nhận: có thay đổi mẫu

B15: Kết quả: Giá vật liệu, nhân công, máy ở các bảng: Công trình = Tổng hợp Vật liệu, nhân công, máy = TH dự toán hạng mục = Dự thầu

Tham khảo thêm bài viết: cách bỏ hàm làm tròn ở các bảng tính để tổng tiền vật liệu, nhân công, máy thi công giữa các bảng khớp nhau tới hàng đồng.

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!