Hướng dẫn cài đặt tiện ích mở rộng Đấu thầu Online trên Google Chrome

4314
  • Lưu ý: nếu bạn đã cài đặt tiện ích mở rộng của Dự toán F1 rồi thì sẽ chỉ cần tắt đi mở lại trình duyệt sau khi cập nhật phần mềm để thay đổi có hiệu lực.

Đây là bài viết hướng dẫn cho trình duyệt Google Chrome. Nếu bạn dùng trình duyệt khác, xin vui lòng bấm link tương ứng bên dưới:

Bước 1: mở chức năng “Tiện ích mở rộng”

Bước 2: bấm “Chế độ dành cho nhà phát triển”

Bước 3: tải vào “Tiện ích mở rộng Đấu thầu Online của Dự toán F1”

Bạn đã hoàn thành cài đặt tiện ích mở rộng vào trình duyệt Google Chrome. Bạn đã có thể quay trở lại Phần mềm Dự toán F1 để sử dụng tính năng “Đấu thầu Online” rồi.