Hướng dẫn cài đặt tiện ích mở rộng Đấu thầu Online trên Microsoft Edge

1892
  • Lưu ý: nếu bạn đã cài đặt tiện ích mở rộng của Dự toán F1 rồi thì sẽ chỉ cần tắt đi mở lại trình duyệt sau khi cập nhật phần mềm để thay đổi có hiệu lực.

Đây là bài viết hướng dẫn cho trình duyệt Microsoft Edge. Nếu bạn dùng trình duyệt khác, xin vui lòng bấm link tương ứng bên dưới:

Bước 1: mở chức năng “Quản lý tiện ích mở rộng”

Bước 2: bấm “Chế độ nhà phát triển”

Bước 3: tải “Tiện ích mở rộng Đấu thầu Online của Dự toán F1”

Bạn đã hoàn thành cài đặt tiện ích mở rộng vào trình duyệt Microsoft Edge. Bạn đã có thể quay trở lại Phần mềm Dự toán F1 để sử dụng tính năng “Đấu thầu Online” rồi.