Trang chủ Tags Cao Bằng

Tag: Cao Bằng

Tổng hợp các văn bản mới nhất tỉnh Cao Bằng: đơn giá xây dựng công trình, báo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh dự toán…

Cao Bằng – Giá vật liệu quý 3 năm 2022

Ngày 25/08/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cao Bằng ban hành Công bố số 1614/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá gốc...

Cao Bằng – Giá vật liệu quý 2 năm 2022

Ngày 27/05/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cao Bằng ban hành Công bố số 908/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá gốc...

Cao Bằng – Giá vật liệu tháng 4 năm 2022

Ngày _/04/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cao Bằng ban hành Công bố số _/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá gốc...

Cao Bằng – Giá vật liệu quý 1 năm 2022

Ngày 28/02/2022, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cao Bằng ban hành Công bố số 280/SXD-KTVLXD. Về việc công bố giá gốc...

Cao Bằng – Giá vật liệu quý 4 năm 2021

Ngày 24/11/2021, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cao Bằng ban hành Công bố số 2185/CBLS-SXD-STC. Về việc công bố giá gốc...

Cao Bằng – Giá vật liệu quý 3 năm 2021

Ngày 20/08/2021, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cao Bằng ban hành Công bố số 1407/CBLS-SXD-STC. Về việc công bố giá gốc...

Cao Bằng – hướng dẫn tính cước vận chuyển 212/HD-SXD ngày 02/03/2021

Ngày 02/3/2020, Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng ban hành hướng dẫn số 212/HD-SXD về phương pháp xác định giá vật liệu đến hiện...

Cao Bằng – Giá vật liệu quý 2 năm 2021

Ngày 20/05/2021, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cao Bằng ban hành Công bố số 676/CBLS-SXD-STC. Về việc công bố giá gốc...

Đơn giá Cao Bằng 2021: quyết định 914/QĐ-UBND ngày 01/06/2021

Ngày 01/06/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cao...

Cao Bằng – Cước vận chuyển theo QĐ 07/2021/QĐ-UBND ngày 15/04/2021

Ngày 15/04/2021, UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quyết định số QĐ 07/2021/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về giá cước vận tải...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI