Tùy từng địa phương, giá thông báo vật liệu xây dựng có thể được công bố hàng tháng hoặc hàng Quý. Phần mềm F1 nhập sẵn dữ liệu này để người dùng tiết kiệm thời gian lập dự toán, dự thầu.