Hậu Giang – Giá vật liệu tháng 5 năm 2018

Ngày 15/05/2018, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành Công bố số 540/SXD-KT&VLXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Quảng Bình – Giá vật liệu tháng 5 năm 2018

Ngày 30/05/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Bình ban hành Công bố số 1877/CBLN-XD-TC. Về việc công bố giá gốc...

Thái Nguyên – Giá vật liệu tháng 5 năm 2018

Ngày 31/05/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Nguyên ban hành Thông báo số 1025/TB-LS. Về việc thông báo giá VLXD...

Ninh Thuận – giá vật liệu quý 2 năm 2018

Ngày 11/04/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Ninh Thuận ban hành Công bố số 983/SXD-KT&VLXD. Về việc Công bố giá vật...

Vĩnh Long – giá vật liệu tháng 4 năm 2018

Ngày 09/05/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Long ban hành Công bố số 561/CB-LS. Về việc Công bố giá vật...

Vĩnh Phúc – Giá vật liệu tháng 5 năm 2018

Ngày 05/06/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Công bố số 1724/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Bắc Ninh – Giá vật liệu tháng 4 năm 2018

Ngày 15/05/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Ninh ban hành Công bố số 04/2018/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Lai Châu – Giá vật liệu tháng 5 năm 2018

Ngày 31/05/2018, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu ban hành Công bố số 355/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

Cà Mau – Giá vật liệu tháng 4 năm 2018

Ngày 22/05/2018, Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Công bố số 04/LS TC-XD. Về việc công bố giá...

Ninh Bình – giá vật liệu tháng 4 năm 2018

Ngày 29/05/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Ninh Bình ban hành Công bố số 944/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI