Lạng Sơn – Giá vật liệu tháng 4 năm 2018

Ngày 27/04/2018, Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn ban hành Công bố số 04/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu xây...

Thái Nguyên – Giá vật liệu tháng 4 năm 2018

Ngày 27/04/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Nguyên ban hành Thông báo số 734/TB-LS. Về việc thông báo giá VLXD...

Đà Nẵng – Giá vật liệu quý 1 năm 2018

Ngày 16/04/2018, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng ban hành Công bố số 3247/SXD-KTXD. Về việc công bố giá các loại vật liệu...

Sơn La – Giá vật liệu tháng 4 năm 2018

Ngày 06/04/2018, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La ban hành Công bố số 554/CBGVLXD-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên...

Hưng Yên – Giá vật liệu quý 2 năm 2018

Ngày 24/04/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hưng Yên ban hành Công bố số II/CBGVL-LS. Về việc công bố giá vật...

Bắc Kạn – Giá vật liệu quý 1 năm 2018

Ngày 29/03/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bắc Kạn ban hành Công bố số 380/CBGLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Thanh Hóa – Giá vật liệu quý 1 năm 2018

Ngày 04/04/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thanh Hóa ban hành Công bố số 1630/LSXD-TC. Về việc công bố giá vật...

Phú Yên – Giá vật liệu tháng 3 năm 2018

Ngày 03/04/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Yên ban hành Công bố số 46/TBLS/XD-TC. Về việc ban hành Công bố...

Nghệ An – Giá vật liệu quý 1 năm 2018

Ngày 03/04/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Nghệ An ban hành Công bố số 645/LS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Vĩnh Phúc – Giá vật liệu tháng 3 năm 2018

Ngày 04/04/2018, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Công bố số 951/CBLS-XD-TC. Về việc công bố giá vật...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI