Tính năng nhập dữ liệu từ Excel là để tận dụng các dự toán cũ hoặc dự toán của phần mềm khác. Bạn sẽ không tốn công nhập dự toán lại từ đầu nữa.