Với các công tác không quy định trong các bộ đơn giá, định mức, thì bạn cần lập công tác tạm tính.