Quảng Nam – giá vật liệu quý 4 năm 2018

Ngày 25/01/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Nam ban hành Công bố số 05/CB-LS. Về việc Công bố giá vật...

Thái Bình – Giá vật liệu tháng 1 năm 2019

Ngày 01/02/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Bình ban hành Công bố số 02/CB-SXD-STC. Về việc công bố giá vật...

Điện Biên – Giá vật liệu tháng 1 năm 2019

Ngày 28/01/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Điện Biên ban hành Công bố số 135/CBGVLXD/XD-TC. Về việc công bố giá vật...

Tây Ninh – Giá vật liệu tháng 1 năm 2019

Ngày 15/02/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành Công bố số 307/CB-VLXD-LS. Về việc công bố giá vật...

An Giang – Giá vật liệu tháng 2 năm 2019

Ngày 21/02/2019, Sở Xây dựng tỉnh An Giang ban hành Thông báo số 429/TB-SXD. Về việc thông báo giá vật liệu xây dựng và...

Thái Nguyên – Giá vật liệu tháng 1 năm 2019

Ngày 31/01/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thái Nguyên ban hành Thông báo số 273/TB-LS. Về việc thông báo giá VLXD...

Lai Châu – Giá vật liệu tháng 1 năm 2019

Ngày 18/02/2019, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu ban hành Công bố số 112/CB-SXD. Về việc công bố giá vật liệu xây dựng lưu...

Phú Thọ – Giá vật liệu tháng 2 năm 2019

Ngày 12/02/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Phú Thọ ban hành Công bố số 206/CBLS-TC-XD. Về việc công bố giá vật...

Hưng Yên – Giá vật liệu quý 1 năm 2019

Ngày 20/02/2019, Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Hưng Yên ban hành Công bố số I/CBGVL-LS. Về việc công bố giá vật...

Kiên Giang – Giá vật liệu tháng 12 năm 2018

Ngày 10/01/2019, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Công bố số 47/CB-SXD. Về việc công bố đơn giá vật liệu xây dựng...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI