Đơn giá Bình Định 2018: Quyết định số 5441/UBND-KT, 5442/UBND-KT và 5443/UBND-KT

4946

Ngày 10/9/2018, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 5441/UBND-KT, 5442/UBND-KT và 5443/UBND-KT về Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Bộ đơn giá gồm 03 phần:

  • Phần xây dựng (sửa đổi bổ sung theo ĐM 1264/QĐ-BXD)
  • Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng (theo ĐM 1149/QĐ-BXD);
  • Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu công trình xây dựng (theo ĐM 1169/QĐ-BXD).

Cơ sở tính toán bộ đơn giá:

  • Mức lương đầu vào: 2.054.000 đ
  • Giá diezel: 11.282 đ/lít
  • Giá xăng: 15.045 đ/lít
  • Giá điện: 1.518 đ/kWh

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2018 và thay thế đơn giá sửa chữa và thí nghiệm vật liệu công bố kèm theo văn bản số 5525/UBND-KTN5527/UBND-KTN ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh Bình Định.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!