Trang chủ Tags Đơn giá 2018

Tag: Đơn giá 2018

Đơn giá Bình Phước 2019: Quyết định số 34/QĐ-SXD

Ngày 07/01/2019, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 34/QĐ-SXD về Công bố đơn giá xây dựng công trình...

Đơn giá Bình Thuận 2018: Quyết định số 2469/QĐ-UBND

Ngày 21/9/2018, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 2469/QĐ-UBND về Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa...

Đơn giá Bình Định 2018: Quyết định số 5441/UBND-KT, 5442/UBND-KT và 5443/UBND-KT

Ngày 10/9/2018, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 5441/UBND-KT, 5442/UBND-KT và 5443/UBND-KT về Công bố đơn giá xây dựng công...

Đơn giá Bắc Ninh 2018: Quyết định số 1492/QĐ-UBND và 1493/QĐ-UBND

Ngày 30/8/2018, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 1492/QĐ-UBND và 1493/QĐ-UBND về Công bố đơn giá xây dựng công trình...

Đơn giá Sơn La 2018: Quyết định số 1997/QĐ-UBND (phần khảo sát)

Ngày 16/8/2018, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 1997/QĐ-UBND về việc Công bố Đơn giá xây dựng công trình -...

Đơn giá Hồ Chí Minh 2018: Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 11/07/2018

Ngày 11/07/2018, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 2891/QĐ-UBND về Công bố đơn giá xây dựng sửa đổi...

Đơn giá Hà Nam 2018: Quyết định số 1219/QĐ-UBND (phần khảo sát)

Ngày 12/7/2018, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 1219/QĐ-UBND về việc Công bố Đơn giá xây dựng công trình -...

Đơn giá Phú Thọ 2018: Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 25/07/2018

Ngày 25/07/2018, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 1774/QĐ-UBND về việc Công bố đơn giá sửa đổi, bổ sung Bộ...

Đơn giá Trà Vinh 2018: Quyết định số 1309, 1379, 1380, 1381 và 1382/QĐ-UBND...

Ngày 09/07/2018, UBND tỉnh Trà Vinh đã ban hành Quyết định số 1309/QĐ-UBND, 1379/QĐ-UBND, 1380/QĐ-UBND, 1381/QĐ-UBND và 1382/QĐ-UBND về việc Công bố đơn giá...

Đơn giá Phú Yên 2018: Quyết định số 130, 131 và 132/QĐ-SXD ngày 21/06/2018

Ngày 21/06/2018, Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định số 130/QĐ-SXD, 131/QĐ-SXD và 132/QĐ-SXD về việc Công bố đơn giá...

BÀI NỔI BẬT

BÀI MỚI