Đơn giá Phú Thọ 2018: Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 25/07/2018

5098

Ngày 25/07/2018, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 1774/QĐ-UBND về việc Công bố đơn giá sửa đổi, bổ sung Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Bộ đơn giá gồm 03 phần:

  • Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung theo ĐM 1264/QĐ-BXD);
  • Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu công trình xây dựng (theo ĐM 1169/QĐ-BXD).
  • Phần sửa chữa (theo ĐM 1149/QĐ-BXD).

Cơ sở tính toán bộ đơn giá:

  • Mức lương đầu vào: 1.900.000 đ
  • Giá diezel: 13.518,18 đ/lít
  • Giá xăng: 16.672,73 đ/lít
  • Giá điện: 1.720,65 đ/kWh

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế: một phần các mã hiệu và đơn giá tương ứng quy định tại Chương V, Chương X, Chương XI của tập đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng ban hành kèm theo Quyết định 3463/QĐ-UBND ngày 19/12/2017; Văn bản số 5325/UBND-KT6 ngày 23/12/2015 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình phần sửa chữa.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!