Đơn giá Bắc Ninh 2018: Quyết định số 1492/QĐ-UBND và 1493/QĐ-UBND

4337

Ngày 30/8/2018, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 1492/QĐ-UBND và 1493/QĐ-UBND về Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Bộ đơn giá gồm 02 phần:

  • Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng (theo ĐM 1149/QĐ-BXD);
  • Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu công trình xây dựng (theo ĐM 1169/QĐ-BXD).

Cơ sở tính toán bộ đơn giá:

  • Mức lương đầu vào: 2.250.000 đ
  • Giá diezel: 11.509 đ/lít
  • Giá xăng: 15.200 đ/lít
  • Giá điện: 1.622 đ/kWh

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2018 và thay thế đơn giá sửa chữa và thí nghiệm vật liệu công bố kèm theo văn bản số 807/UBND-XDCB ngày 05/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!