Đơn giá Hưng Yên 2018: Quyết định số 863, 864 và 865/QĐ-UBND

4778

Ngày 03/4/2018, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 863/QĐ-UBND, 864/QĐ-UBND và 865/QĐ-UBND về việc Công bố bộ đơn giá phần xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên: phần xây dựng, khảo sát và lắp đặt.

Bộ đơn giá gồm 03 phần:

  • Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung theo ĐM 235/QĐ-BXD và 1264/QĐ-BXD);
  • Phần lắp đặt (bổ sung theo ĐM 236/QĐ-BXD);
  • Phần khảo sát (theo ĐM 1354/QĐ-BXD).

Cơ sở tính toán bộ đơn giá:

  • Mức lương đầu vào: 2.079.260 đ
  • Giá diezel: 14.109 đ/lít
  • Giá xăng: 16.582 đ/lít
  • Giá mazut: 10.440 đ/lít
  • Giá điện: 1.572 đ/kWh

Các Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Sửa đổi bổ sung cho các Quyết định 3206/QĐ-UBND (phần xây dựng) và 3207/QĐ-UBND (phần lắp đặt) ngày 29/12/2016. Thay thế Quyết định 3209/QĐ-UBND (phần khảo sát) ngày 29/12/2016.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!