Đơn giá Lào Cai 2016: Quyết định số 4434/QĐ-UBND ngày 08/12/2016

4915
Ngày 08 tháng 12 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND về việc Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lào Cai 2016 gồm các phần:
  1. Phần xây dựng;
  2. Phần lắp đặt;
  3. Phần khảo sát.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!