Đơn giá Thái Nguyên 2017: quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 26/05/2017

4750
Ngày 26/05/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành quyết định số 1312/QĐ-UBND về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên gồm 04 tập:
  • Tập 1: Đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng: theo các bộ định mức 1776/1091/1172/588.
  • Tập 2: Đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp đặt: theo các bộ định mức 1777/1173/587.
  • Tập 3: Đơn giá xây dựng công trình – Phần Khảo sát: theo bộ định mức 1354/2016.
  • Tập 4: Phụ lục bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình: theo định mức hao phí 1134/2015.

Tải văn bản gốc: 1312/QĐ-UBND

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!