HDSD Bình Dương: đơn giá nhân công 2640/QĐ-SXD ngày 02/08/2021.

6250
Bò nướng ngói

Ngày 02/08/2021, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo quyết định số 2640/QĐ-SXD.

Phần mềm Dự toán f1 đã kịp thời cập nhật toàn bộ nội dung phụ lục ban hành kèm theo theo quyết định số 2640/QĐ-SXD.

Trình tự các bước thực hiện như sau:

B1: Tra mã hiệu công tác ở bảng công trình như thông thường, nhập khối lượng cho công tác

B2: Sang bảng vật liệu/nhấp chuột phải vào nền bảng/Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu

B3: Chọn thời điểm để lắp giá thông báo (mặc định phần mềm để thời điểm mới nhất)/chọn khu vực/lắp giá chi tiết

B4: Mỗi loại vật liệu chọn một giá (mỗi loại vật liệu được bôi cùng 1 khoảng màu, mỗi khoảng màu tích chọn 1)/đồng ý

B5: Trở lại bảng Vật liệu/chọn mẫu: Chênh lệch theo giá thông báo

B6: Sang bảng Nhân công/Tính lương

B7: Chọn văn bản/chọn Vùng/đồng ý

B8: Áp giá hiện tại ở bảng Tính lương nhân công

B9: Trở lại bảng nhân công/chọn mẫu: Bảng chuẩn

B10: Sang bảng Máy thi công/Bù giá ca máy

B11: Lắp giá nhiên liệu rồi nhấp nút: Áp bù giá

B12: Trở lại bảng Máy thi công/chọn mẫu: Bảng chuẩn

B13: Sang bảng Tổng hợp dự toán hạng mục chọn mẫu số 2:

Tham khảo thêm bài viết: cách bỏ hàm làm tròn ở các bảng tính để tổng tiền vật liệu, nhân công, máy thi công giữa các bảng khớp nhau tới hàng đồng.

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!