Đơn giá Hà Tĩnh 2019: Quyết định số 36/QĐ-SXD ngày 04/04/2019

5559

Ngày 04/04/2019, Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 36/QĐ-SXD về việc Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh.

Công bố kèm theo Quyết định này Đơn giá Xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh, bao gồm:

  • Đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng
  • Đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng
  • Đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt
  • Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng
  • Đơn giá xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2019 và thay thế các Quyết định số 41/QĐ-SXD ngày 10/5/2016 của Sở Xây dựng; Quyết định số 69/QĐ-SXD ngày 05/9/2017 của Sở Xây dựng; Quyết định số 59/QĐ-SXD ngày 20/7/2018 của Sở Xây dựng về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh.

Phần mềm Dự toán F1 đã đăng tải toàn bộ dữ liệu đơn giá kèm theo quyết định trên cho cả bản thương mại và bản miễn phí. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!