Phú Yên – Hướng dẫn điều chỉnh dự toán dịch vụ công ích năm 2018

3580

Ngày 26/06/2018, Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên ban hành Thông báo số 111/TB-SXD. Về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên hướng dẫn điều chỉnh dự toán dịch vụ công ích từ ngày 01/7/2018 đối với các dịch vụ công ích do UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 197, 198, 199, 200/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh Phú Yên về việc công bố Đơn giá dịch vụ công ích; Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh Phú Yên về việc công bố đơn giá thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn.

Trích thông báo số 111/TB-SXD

Trong Phần mềm Dự toán F1, các bạn nhập hệ số điều chỉnh trên vào cửa sổ Hệ số điều chỉnh trong bảng TH dự toán hạng mục.

Bạn chưa cài phần mềm? bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt miễn phí đầy đủ tính năng!